Regals DNF
REGALS D'EMPRESA EXCLUSIUS
Català
4 - DNF, SL-4
23 - DNF, SL-23
8 - DNF, SL-8
20 - DNF, SL-20
9 - DNF, SL-9
28 - REGALS DNF.CAT - 28
24 - DNF, SL-24
25 - DNF, SL-25
18 - DNF, SL-18
22 - DNF, SL-22
Realitzem peces úniques o en edicions
limitades exclusives
pel seu projecte.
Totes les obres estan numerades
i signades pel propi artista, amb una
presentació que inclou les característiques
de l’obra o edició i el currículum de l’autor.
Així es garanteix la limitació del tiratge
i l’exclusivitat de les peces.